Regulamin

Regulamin kursu „Angielska wymowa raz na zawsze”

 

§1 Definicje

 1. Usługodawca
  Eltee Group Agnieszka Biały
  ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa
  NIP: 6842399690, REGON: 180563924
 2. Materiały edukacyjne – lekcje do nauki języka angielskiego w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem serwisu.
 3. Płatność – wpłata na konto Usługodawcy za pośrednictwem płatności internetowych Payu.pl.
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kurs.angielskawymowaraznazawsze.pl
 5. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 6. Umowa – umowa dostępu do serwisu zawierana pomiędzy Użytkownikiem Usługodawcą.
 7. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika płatna usługa polegającą na udostępnieniu za pomocą serwisu materiałów edukacyjnych.
 8. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie.
 3. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 4. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Usługodawca nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z systemu poprawność działania serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px, dzięki którym będzie możliwe odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu vimeo.com. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, należy je wszystkie wyłączyć. Dodatkowo, Użytkownik powinien dysponować aplikacjami umożliwiającymi odczytywanie plików Adobe PDF.
 6. Płatności są obsługiwane przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, KRS: 0000274399.
 7. Użytkownik  zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu dostępu do usługi Użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie serwisu po adresem https://kurs.angielskawymowaraznazawsze.pl
 2. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności przez Usługodawcę o czym informuje on Użytkownika.
 3. Usługodawca wysyła w wersji elekronicznej Użytkownikowi potwierdzenie zakupu na adres e-mail.
 4. Celem otrzymania faktury za zakupioną usługę, należy podczas zamówienia zaznaczyć opcję “chcę otrzymać fakturę” i podać dane wymagane do wystawienia faktury (nazwa, adres nabywcy, numer NIP). Faktura wysyłana jest drogą elektroniczą na podany adres e-mail po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zapewnia świadczenie usługi w trzech wariantach:
  a) Dostęp subskrybcyjny miesięczny, gdzie umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i odnawia się co miesiąc, aż do chwili anulowania platności przez Użytkownika w zakładce “Moje konto”
  b) Dostęp roczny, gdzie umowa zostaje zawarta na okres jednego roku
  b) Dostęp dożywotni, gdzie użytkownik uzyskuje nieograniczony dostęp  nielimitowany w czasie do zasobów serwisu
 6. Opłaty za każdy z wariantów usługi określa cennik
 7. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn. W przypadku, gdy stroną rozwiązującą umowę będzie Usługodawca, Użytkownikowi udostępniona zostanie możliwość pobrania wszystkich materiałów wchodzących w skład kursu „Angielska wymowa raz na zawsze” w celu ich zapisania na dysku twardym swojego komputera.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby kurs przyniósł oczekiwane rezultaty wymagane jest zaangażowanie Użytkownika i systematyczne wykonywanie przez Niego wszystkich zadań zawartych w kursie w czasie umożliwiającym Mu pełne opanowanie zagadnień.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od udostępnienia materiałów edukacyjnych, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem („Gwarancja Satysfakcji”).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://kurs.angielskawymowaraznazawsze.pl/kontakt lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Użytkownik nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 7. Użytkownik zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Użytkownika zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 Rękojmia

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na zasadach określonych w prawie, w szczególności w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) zarówno materiałów edukacyjnych jak i wszelkich innych usług świadczonych w ramach serwisu.
 2. Usługodawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Użytkownika przesłanego na adres reklamacyjny w szczególności zaś do: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.
 3. Usługodawca o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Użytkownika wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Usługodawca.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez serwis zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://kurs.angielskawymowaraznazawsze.pl/polityka-prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin https://kurs.angielskawymowaraznazawsze.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Wersja 2 (Warszawa, 1 października 2018 r.)

Copyright © 2019 angielskawymowaraznazawsze.pl. Kurs obsługuje platforma WP Idea.

Regulamin | Polityka Prywatności